Hilde Carling til Nordic Light International Festival of Photography 2016

Hilde Carling er Directors Choice til årets festival

Hilde Carling (f.1961) bor i Oslo, men er født og oppvokst i Bergen. Hennes fotokunstprosjekt PLEASE DO NOT DISTURB ble påbegynt 2012 i Roma. Hilde er en meget utadvendt og sosial person, hun elsker å reise og treffe nye mennesker. Hun er opptatt av relasjoner og individets plass i samfunnet. Hvordan forholder vi oss til hverandre? Hvordan behandler vi hverandre? Ser vi hverandre?  Hvor sterk betydning har kultur og sosial rang i vårt møte med andre?

Hvordan forholder vi oss til mennesker i uniform? Vi lever i en flyktig tid, og vi er raske til å stigmatisere. Hilde har fotografert mennesker i uniform, hun har fotografert stuepiker på hoteller, først på jobb og deretter privat. Hun har stiftet bekjentskap med 45 stuepiker i syv land, fordelt på 18 hoteller i 14 byer. Hvem er disse personene bak uniformene? Hvor kommer de fra? Hva er deres historie og hvilke verdier har de? Liker de jobben sin? Hvilken plass har de i samfunnet? Hvorfor har de valgt dette yrket? Har de hatt et valg?  Dette er spørsmål hun forsøker å berøre i prosjektet.

Hilde jobber digitalt og alle bildene er i svart og hvitt. I dette prosjektet har hun med seg ett kamera i håndvesken, og prøver å jobbe så diskré som
mulig når hun følger stuepikene inn på rommene. Hun bruker kun eksisterende lys og er spesielt opptatt av at den som blir fotografert skal ha et positivt inntrykk av hendelsen. Hilde jobber raskt og intuitivt. Ofte blir bildet tatt når modellen har en liten pause, og den naturlige bevegelsen trer frem, eller når en stemning i et kort øyeblikk skifter fra glede til sårbarhet. Bildene er et resultat av møter med hardtarbeidende mennesker med drømmer, håp og historier.

Dette prosjektet blir vist frem for første gang på Nordic Light International Festival of Photography 2016 i Kristiansund.

Hun har arbeidserfaring innen restaurant – og prosjektledelse i USA og Norge.  Etter flere år som hjemmeværende med to barn, bestemte Hilde seg for å bli fotograf i en alder av 47 år. Hun deltok på sin første workshop med Morten Krogvold i Vågå vinteren 2008. Det samme semesteret studerte hun History of Modern and Contemporary Art på Universitetet i Oslo.

I 2008/-09 gikk hun på Bilder Nordic School of Photography. Siden har hun deltatt på workshops med anerkjente fotografer som: Morten Krogvold, Joyce Tenneson, Robert Sannes, William Ropp, Marie Sjøvold, Hans-Olav Forsang, Damian Heinisch, og Deborah Tuberville. Mellom 2009 og 2012 var hun med på fem fellesutstillinger, og sommeren 2012 hadde hun sin første separatustilling "Skagen by the Sea" i Skagen, Danmark. Mentro for utstillingen var den anerkjente fotografen Hans Jørgen Brun.


// IN ENGLISH

Hilde Carling is the directors choice to this year's festival

Hilde Carling (b. 1961) lives in Oslo, but was born and raised in Bergen. Her fine art photography project PLEASE DO NOT DISTURB began in 2012 in Rome. Hilde is an outgoing and social person, who loves to travel and meeting new people. She is interested in social relations and in the place of individuals in our society. How do we relate to each other? How do we treat each other? Do we see each other? How strong is the significance of culture and social rank in our interaction with others?

How do we relate to people in uniform? We are living in a volatile time, and we are quick to stigmatise. Hilde has photographed people in uniform, she has photographed maids in hotels, first at work and then privately.  She has become acquainted with 45 maids in seven countries, at 18 hotels in 14 cities. Who are these people behind the uniform? Where are they from? What is their history and what are their values. Do they enjoy their job? What is their place in society? Why did they choose this profession? Did they have a choice? These are questions she tries to explore in her project.

Hilde works digitally and all images are in black and white. With one camera in her handbag, she tries to work as discreetly as possible when following the maids in the rooms. She is using existing light and is particularly concerned about that the person being photographed should have a positive experience of the situation. Hilde works quickly and intuitively. Sometimes the image is taken when the model has a short break, and the natural gesture emerges, or when the mood momentarily changes from joy to vulnerability. The images are a result of encounters with hardworking people with hopes, dreams and stories

PLEASE DO NOT DISTURB will be presented for the first time at Nordic Light International Festival of Photography 2016 in Kristiansund.  

She has work experience from restaurant- and project management in the United States and Norway. After several years as a housewife with two children, Hilde decided to become a photographer at the age of 47.  She attended her first workshop with Morten Krogvold in Vågå winter 2008. She studied History of Modern and Contemporary Art at the University of Oslo the same semester.

In 2008/-09 she attended Bilder Nordic School of Photography. Since then she has participated in workshops with renowned photographers, Morten Krogvold, Joyce Tenneson, Robert Sannes, William Ropp, Marie Sjøvold, Hans-Olav Forsang, Damian Heinisch and Deborah Tuberville. Between 2009 and 2012 she has been part of five group exhibitions and during the summer of 2012 she had her first solo exhibition Skagen by the Sea in Skagen, Denmark. The acclaimed photographer Hans Jørgen Brun was her mentor for the exhibition.

Katrine ØvstegårdComment