Photohistorical Association

  • TIME: January 5 - 27, 2013
  • OPENING HOURS: THURSDAY at 16 - 19, SATURDAY & SUNDAY at 12 - 16
  • THEME: The war-time barracks in Kristiansund

The war-time barracks in Kristiansund are an important part of the town’s history. These barracks and the lives lived in them have never previously been portrayed, documented and collected in the way seen in this exhibition. The exhibition also has its own catalogue.

During the war more than 800 houses were bombed and several thousand people were made homeless. Most of them moved out of the town to stay with other people in the surrounding area of Nordmøre. After the town’s destruction, permission was given to use the rubble for rebuilding. Towards the end of 1941 the occupying German forces stopped civilian reconstruction work, as they needed the material themselves. However, housing need was so great that the Nazi Reichskommissar Josef Terboven ordered the building of barracks. They were paid for by the Norwegian state. The barracks were built at Kirkelandet, Nordlandet and Gomalandet. The Swedish Red Cross also provided the ”Swedish houses” that were  built on Gomalandet and Kirkelandet.

The pictures in this exhibition have been collected over many years.  Most of the barrack pictures show how people in Kristiansund lived during the war. Other pictures show how it was to live in these conditions. They depict both the building of the barracks during the war and their locations. Some of the barracks were designated as housing and others as public offices, business premises, etc.

People from Kristiansund have also provided some of the pictures and they have loaned Norwegian Photohistorical Association some unique pictures. Some of these come from old photo albums that have been inherited.

The exhibition has come about due to, among other things, a close collaboration between Nordmøre Museum and the municipality of Kristiansund. The exhibition is also interesting for children and youth. There will be guided tours every day.

Fotohistorisk forening

  • Periode: 5. - 27. januar 2013
  • Åpningstider: TORS kl. 16 - 19, FRE & LØR kl. 12 - 16
  • Tema: Brakkebyen Kristiansund

Norsk Fotohistorisk Forening - Preus Museums Venner, avd. Kristiansund, stiller ut på Nordic Light - House of Photography 5. -27. januar 2013. Temaet for utstillingen er Barakkene i Kristiansund under krigen.

Barakkene i Kristiansund under krigen er en viktig del av Kristiansunds krigshistorie. Disse barakkene og det livet som ble levd der, er tidligere ikke beskrevet, dokumentert og samlet slik denne utstillingen vil vise til. Foreningen vil også lage en utstillingskatalog. 

Under krigen ble mer enn 800 hus bombet. Flere tusen mennesker hadde ingen steder å bo. De fleste flyttet ut av byen til folk rundt omkring på Nordmøre. Der det var plass var det husrom. Rett etter at byen brant, ble det gitt tillatelse til at bygningsmateriale kunne brukes til gjenreisning. På slutten av 1941 tillot ikke tyskerne mer sivil boligbygging. De tyske okkupantene trengte materialet til eget bruk.

Imidlertid var bolignøden så stor at Reichkommisær Josef Terboven beordret bygging av barakker. De ble betalt av den norske stat. Barakkene ble bygd på Kirkelandet, Nordlandet og Gomalandet. Fra det svenske Røde Kors fikk Kristiansund ”svenskehusene” som ble bygd opp på Gomalandet og Kirkelandet. 

Bildene til denne utstillingen har vært samlet gjennom lang tid. Hovedvekten av barakkebildene viser til hvordan mange i Kristiansund bodde under krigen. Andre bilder presenterer hvordan det sosiale livet utviklet seg under disse boforholdene. Det gjelder både bygging av barakkene under krigen og deres plassering. Noen var planlagt til boligformål, andre til offentlige kontor, forretningsbarakker mv. 
Bidragsytere til utstillingen er folk i Kristiansund. Utflyttede kristiansundere har kontaktet foreningen og har lånt dem unike bilder. Bilder de har funnet i gamle album som de har arvet, eller hatt liggende på loft og i kjellere.

Denne utstillingen er kommet i gang bl.a. med nært samarbeid med Nordmøre Museum og Kristiansund kommune, og er også rettet mot barn og ungdom.

Det er omvisning på utstillingen hver dag. Verter er bl. a. Sissel Engvig, Tor Larsen, Ketil Sverdrup og Rolf Holten.

Boligbrakkene på St. Hans haugen. Foto: Bjørn Moen